En l'Ajuntament de Picanya estem compromesos amb la protecció de la privadesa i l'ús correcte de les dades personals.

És per açò que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l'Ajuntament de Picanya, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils). 

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals? 

L'Ajuntament de Picanya és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel nostre Delegat de Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.
 
2. Perquè tractem les teues dades personals de contacte? 
 

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altra generada durant el desenvolupament de la relació amb la persona interessada, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats i/o prestats per aquest Ajuntament.

Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quin és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d'una obligació legal per la nostra banda, en uns altres el compliment per l'Ajuntament d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d'interessos vitals i en uns altres l'execució d'un contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta aquest consentiment. 
 
5. Per quant temps conservem les seues dades personals? 
 
En general, les dades personals que se'ns faciliten els conservarem per a mantenir un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantinga la condició persona ciutadana de Picanya i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra banda i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.
 
6. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals? 
 
Les dades que ens proporciona podran ser comunicats a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.
 
7. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los? 

Per a exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: Plaça d'Espanya, 1 – 46210, Picanya, València o, si escau, enviant la seua sol·licitud al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la còpia del NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu del mateix.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).
Documents