Seleccione el tràmit desitjat o bé accedisca directament a la SEU ELECTRÒNICA MUNICIPAL.

Davant qualsevol incidència o suggeriment al respecte de l'Oficina Virtual, pot posar-se en contacte amb l'Ajuntament mitjançant el formulari d'atenció a la ciutadania.


Urbanisme
UR.101 Comunicació d'activitats innòcues - @
UR.247 Declaració Responsable jocs unflables - @
UR.245 Declaració Responsable instal·lacions eventuals, portàtils i/o desmuntables - @
UR.241 Ajudes per al pagament d'honoraris professionals per a l'obtenció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici - @
UR.234 Canvi titularitat d'obres - @
UR.233 Comunicació de subrogació d'expedients de llicències activitats/obres en tràmit - @
UR.189 Llicència d'intervenció - @
UR.202 Llicència obra menor en via pública - @
UR.102 Declaració Responsable Segona Ocupació - @
UR.203 Llicència obra menor i ús en Sòl No Urbanitzable - @
UR.013 Declaració Responsable de No Activitat Certificat certificado subministres suministros alta - @
UR.015 Certificat de Càrregues Urbanístiques Alçament Cárregues Urbanistiques cargas alzamiento urbanisticas certificat certificado - @
UR.014 Cédula de garantía urbanística - @
UR.011 Informe Urbanístic Municipal Certificat certificats urbanistic urbanistics certificados urbanísticos condicions condiciones cargas càrregues - @
UR.149 Canvi titularitat activitat - @
UR.100 Declaració Responsable d'Activitats subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives sense obres o amb obres subjectes a Declaració Responsable - @
UR.006 Declaració Responsable de Primera Ocupació declaración declaració primera ocupación primera ocupació responsable - @
UR.098 Declaració Responsable Obra - @
UR.099 Declaración Responsable Ambiental Activitat Declaració Responsable Actividad Declaración Licencia Llicència - @
UR.008 Informe Adequació habitatge - @
UR.104 Llicència Ambiental - @
UR.003 Llicència d'edificació - @
UR.009 Llicència de parcel·lació o divisió de terrenys parcelació Llicència licencia segregació segregación partición repartición partició repartició parcelación - @